Mednarodno razvojno sodelovanje

Bilateralna razvojna pomoč Republike Slovenije, ki jo izvaja CMSR

CMSR izvaja del bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. 

Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja CMSR temelji na Zakonu o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, ki opredeljuje načine izvajanja uradne razvojne pomoči v skladu z mednarodno usklajenimi standardi in pravili OECD. Dodatno pravno podlago za izvajanje uradne razvojne pomoči predstavljata Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, ki določa geografske in tematske prioritete razvojnega sodelovanja, ter Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije, ki podrobneje določa oblike in načine izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči . Z namenom formaliziranja postopkov izvajanja uradne razvojne pomoči je CMSR sprejel Pravilnik Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj za izvajanje uradne razvojne pomoči.

CMSR že več kot 50 let prispeva k spodbujanju sodelovanja slovenskega gospodarstva s tujino in ima uveljavljeno blagovno znamko v deželah v razvoju. Hkrati razpolaga z več kot petnajstletnimi izkušnjami operativno tehničnega izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja. V CMSR imata Vlada RS in SID Banka d. d., Ljubljana vsaka polovico upravljavskih pravic. Tako so ustvarjeni sinergijski učinki, ki omogočajo, da bilateralno razvojno pomoč Republike Slovenije, ki jo tehnično-operativno izvaja CMSR, s svojimi finančnimi instrumenti podpira tudi slovenska razvojna banka. Posredno se s tem povečuje konkurenčna sposobnost slovenskih podjetij, ki izvajajo projekte v deželah v razvoju, in izenačuje njihov položaj v primerjavi s konkurenti, ki že imajo to podporo matičnih držav.

CMSR je usposobljen za implementacijo vseh oblik izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja. Republika Slovenija prek CMSR na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju programa CMSR za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja med CMSR in ministrstvi (pristojnimi za finance, zunanje zadeve, okolje in gospodarstvo) subvencionira infrastrukturne in druge razvojne projekte v partnerskih državah. CMSR zagotavlja vključevanje slovenskega gospodarstva v razvojno sodelovanje, kar je pomemben element bilateralnega razvojnega sodelovanja. Republika Slovenija kot razvita država donatorka s sofinanciranjem izbranih razvojnih projektov preko CMSR izpolnjuje dane mednarodne zaveze, hkrati pa pridobiva mednarodni ugled in zunanjepolitični kapital.

Delovanje CMSR in SID banke predstavlja nujno potreben sistem storitev, ki omogočajo, da lahko Slovenija v okvirih razvojne pomoči pomaga partnerskim državam pri financiranju razvojnih projektov in neposredno prispeva k napredku partnerske države, hkrati pa omogoči nastop slovenskega gospodarstva na teh trgih. Vlada Slovenije prek CMSR sofinancira razvojne projekte v obliki donacije ali subvencije obrestne mere. CMSR razvojni projekt vključi v vsakoletni Program CMSR izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja na podlagi predloga za donacijo, ki ga prejemnik donacije (javni subjekt v partnerski državi uradne razvojne pomoči − URP) naslovi na CMSR. Predlog mora biti pripravljen v skladu z Navodili za pripravo predloga donacije Republike Slovenije za investicijske projekte uradne razvojne pomoči.

CMSR skladno s svojimi bogatimi izkušnjami delovanja v mednarodnem razvojnem sodelovanju pripravlja strokovna in profesionalna poročila o projektih, letna poročila in monitoring (spremljanje in nadzor) projektov. CMSR informacije, ki so potrebne za študijo izvedljivosti in realnosti, zahteva že v projektni dokumentaciji. Na podlagi prejetih informacij CMSR z lastnimi kadri ali s pomočjo zunanjih sodelavcev opravi potrebne analize izvedljivosti, ki so predpogoj za odobritev projekta.

CMSR je institucija, ki Vladi RS in vsem ministrstvom kot potencialnim financerjem ponuja rešitev problema načrtovanja in izvajanja uradne razvojne pomoči. CMSR lahko procesira in uspešno alocira več sredstev, kot jih je sposobna zagotoviti RS, in najmanj toliko, kot bi jih bilo treba zagotoviti v skladu z mednarodnimi zavezami. To pomeni, da je CMSR partner vsem vladnim strukturam, ki se želijo vključiti v mednarodno razvojno sodelovanje, in je zato povezovalni dejavnik slovenskega razvojnega sodelovanja.