Kartiranje poplavnih območij okoli dveh indijskih mest je zagotovilo orodje za boljše ocene tveganja poplav

30. 6. 2023

Številna porečja v Indiji so nagnjena k hudim poplavam tako v gorskih regijah blizu rečnih izvirov kot tudi na ravninskih območjih v bližini velikih mest, ki so še posebej ranljiva v monsunskih obdobjih.

S pomočjo satelitskih slik, pridobljenih s sateliti Sentinel-1, Sentinel-2 in Nemo-HD, je bila vzpostavljena zbirka podatkov za geografske informacijske sisteme (GIS-sistemi), na podlagi katerih so razvili analize in modele poplavnih pojavov za Delhi ob reki Yamuni in Varanasi ob reki Ganges, vključno z orodji za 3D-vizualizacijo, ki jih je mogoče pozneje uporabiti na drugih poplavnih območjih.

Doseženi rezultati na področju detekcije in digitalizacije vodnih površin predstavljajo odlično osnovo za nadaljnji razvoj modelov digitalnih dvojčkov za oceno vodne, prehranske, energetske in podnebne varnosti ne le v porečjih, ampak tudi v drugih pomembnih ekosistemih, kjer je stanje vode povezano s fizikalnimi parametri tal, indikatorji vegetacijskega stanja ter meteorološkimi in geofizikalnimi razmerami na obravnavanih območjih.

Boljše ocene poplavne ogroženosti bodo omogočile varnejšo oskrbo s hrano in vodo, načrtovanje rabe prostora in gradnje, zmanjšale odseljevanje in povečale ozaveščenost javnosti. Izboljšano načrtovanje novih stanovanjskih in kmetijskih objektov bo prispevalo k izboljšanju življenjskega standarda in gospodarski rasti.

Več o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Indija