V Gruziji smo omogočili prenos slovenskih dobrih praks na področju gospodarjenja z gozdovi

28. 2. 2023

V Gruziji slabo načrtovana in nezakonita sečnja ter posledična erozija tal na gozdnih območjih povzročajo okoljsko in gospodarsko škodo. Pašniki so v nenadzorovani souporabi, kar vodi v degradacijo površin. Pomanjkanje zaposlitvenih možnosti in slaba produktivnost kmetijstva povzročata odseljevanje mladih generacij. Podeželsko prebivalstvo zaradi nizkega življenjskega standarda nima ustrezne opreme za obdelovanje kmetijskih zemljišč in gospodarjenje z gozdovi.

Na podlagi slovenskega znanja in gozdarske tradicije je bil izdelan večnamenski gozdnogospodarski načrt ter nabavljena sodobna oprema za delo v gozdovih in na pašnikih. Izvedena so bila izobraževanja na temo gozdnogospodarskega načrtovanja, varnega dela v gozdu, ohranjanja narave in razvoja vrednostne verige. Projekt neposredno vpliva na ohranjanje biotske raznovrstnosti, prilagajanje gozdov podnebnim spremembam in učinkovitejšo rabo gozdov za potrebe prebivalstva in pridelavo hrane, kar pozitivno vpliva na zmanjšanje odseljevanja mladih generacij iz regije.

Več o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Slika 1